Sen. Inhofe to Rolling Stone: Hey, I’m Earth Enemy No. 1